Teaching Staff

Sl No
Name
1.
SREEJATA MAZUMDAR
2.
AFRUZA RAHMAN
3.
AJANTA KALITA
4.
AFRIDA ZAMAN
5.
ARUNIMA SAIKIA
6.
BISHAKA BARUA
7.
PUJA JHA
8.
DITTY AHMED
9.
GITA DEORI
10.
SUJATA B SHARMA
11.
JULIE WASIF
12.
KRISHNA JOSHI
13.
LALITA DAS
14.
LEENA THAKURIA
15.
MUN AHMED
16.
NANDINI DAS
17.
NOVANITA BARUAH
18.
PROMITI PHUKAN
19.
NANDITA DE
20.
RAKHI KUNDU
21.
SARMISTHA DE
22.
SNIGDHA CHOUDHURY MALAKAR
23.
NIBEDITA GOSWAMI
24.
SUBHRA CHAKI
25.
SURAVI BAROOAH
26.
GITANJALI DAS
27.
YASMIN A. HUSSAIN